Skolskjuts/skoltur

I skollagen 10 kap. § 32 står att: "Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet". Motsvarande regler gäller även för elever i förskoleklass, grundsärskola och gymnasiesärskola.

Rätten till skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola gäller till den skola kommunen anvisar eleven. Det innebär att om du väljer en annan skola så har ditt barn inte rätt till skolskjuts. I vissa fall kan skolskjuts ordnas utan ekonomiska eller organisatoriska svårigheter och då kan barnet åka med befintlig skolskjuts, men det finns alltså ingen garanti för att få skolskjuts när en annan skola väljs.

Gymnasieelevers resor regleras i Lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor, där det uttrycks att "...ansvara för elevens kostnader för dagliga resor mellan bostaden och skolan. Ansvaret gäller för sådana resor där färdvägen är minst sex kilometer.".

Skollagen anger inte i närmare detalj när skolskjuts ska anordnas. Kommunen bedömer utifrån elevens förutsättningar och lokala förhållanden när skolskjuts ska anordnas och vilka elever som ska få skolskjuts. Kommunens bedömning grundar sig på avståndet mellan hemmet och skolan, skolvägens trafikförhållanden och elevens ålder.

Skola, transportör, vårdnadshavare och elever har alla del i ansvaret under resan mellan hemmet och skolan.

Elevens ansvar

  • Följa föreskrivna regler, som till exempel bältesanvändning, ordningsregler med mera.

Vårdnadshavares ansvar

  • Ansvarar för eleven på vägen mellan hemmet och anvisad skolskjutshållplats, samt under väntetider på skolskjutshållplatsen tills dess att eleven stiger på skolskjutsen. Samma ansvar gäller när eleven stigit av skolskjutsen vid hemfärd.
  • Ansvarar för att eleven kommer i tid till skolskjutshållplatsen.
  • Ansvarar för att meddela transportören om eleven inte ska åka med skolskjutsen vid sjukdom eller annan frånvaro.

Transportörens ansvar

  • Under transporten är det transportören som ansvarar för eleven och att gällande trafikbestämmelser följs.
  • Föraren ska meddela skolan om ordnings- eller säkerhetsproblem uppstår under transporten.

Skolans ansvar

  • När eleven anländer till skolan är det personal vid skolan som ansvarar för tillsyn och för att ordnings- och säkerhetsregler efterföljs. Detsamma gäller vid hemfärd efter skolans slut.

Årskurs F-3: 2,0 km (F avser förskoleklass)
Årskurs 4-9: 3,0 km 
Gymnasieelever: 6,0 km
Gymnasiesärskolan: 3,0 km

Samma kilometergränser gäller mellan hemmet och hämtningsställe.

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att från och med höstterminen 2022 inte erbjuda utökade skolturer i Gislaveds och Smålandsstenars tätorter.

Vill du ansöka om skoltur under resterande del av vårterminen 2022 kan du göra det på särskild blankett.

Utökade skolturer i Gislaveds tätort och Smålandsstenars tätort innebär att två ytterligare skolturer körs inom ramen för skolskjutsorganisationen. En på morgonen och en på eftermiddagen mellan Gullvivskolan, Sörgårdsskolan och Gyllenforsskolan, samt mellan Villstadskolan och Åtteråsskolan. De utökade skolturer kan användas av elever i årskurs F-3 som har undervisning utanför den ordinarie skoldagen, exempelvis i modersmål eller läxhjälp. Även elever med omsorgstider på fritidshemmet som sammanfaller med turtiderna kan åka med dessa skolturer om vårdnadshavarna efterfrågar det. Skolturen körs endast ordinarie skoldagar.

Prövning och bedömning av rätten till skolskjuts/skoltur gör rektor i samråd med skolskjutssamordnare. Ansökningar som kräver individuell bedömning beslutas av skolskjutssamordnaren.

Från och med höstterminen 2022 erbjuds inte vuxenledd så kallad "Gång- och cykelskjuts" från Sörgårdsskolan och Gyllenforsskolan till Gullviveskolan och tillbaka igen.

När det gäller skolskjuts, skoltur och gång- och cykelskjuts i Gislaveds och Smålandsstenars tätorter, finns det en fastställd tidtabell för respektive tätort. Från och med höstterminen 2022 erbjuds inte utökade skolturer eller gång- och cykelskjuts.

Information om tider och hämtningsställe avseende övrig skolskjuts lämnas direkt till vårdnadshavare av entreprenören som kör skolskjutsen.

Sidan uppdaterades senast: