Projektledningens info

Här kommer du att kunna följa arbetet med att genomföra den förändrade skolorganisationen i Gislaved och Smålandsstenar. Nu kan du också följa arbetet med förändrad skolorganisation i Anderstorp. Projektledare Sonja Sävås kommer regelbundet att skriva om arbetet.

2019-02-20 Lägesrapport skolorganisation Anderstorp

Vad har skett angående Anderstorps skolorganisation sen hösten?!

I januari månad fick all tillsvidareanställd personal framföra sina önskemål om de vill arbeta på låg- eller mellanstadiet.

I början på februari har all personal fått information om hur tidsplanen ser ut, samt vi har tittat över lokalprogrammen för Ekenskolan och Töråsskolan avseende:

  • Hur skapar vi tillgängliga lärmiljöer med de medel vi har till förfogande?
  • Vad ska vi tänka på ur miljö/hållbarhetsperspektivet?
  • Vad ska vi tänka på ur ett trygghetsperspektiv?

I februari månad träffades representanter från fastighet- och serviceförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen för att diskutera hur vi tillsammans jobbar vidare för att förändringen ska kunna genomföras från och med höstterminen 2020.

Under 2019-2020 kommer vi att på de blivande nya skolorna planera för hur vi vill arbeta för att nå höga resultat både kunskapsmässigt och socialt. Vi kommer också att planera inför flytten av elever, personal och möbler.

Återkommer så snart vi har mer information att dela med oss av.

Hälsningar
Sonja Sävås
Projektledare

2018-09-17 Nulägesrapport Anderstorp

Hej!

Under våren har jag som projektledare, träffat personal och rektorer på Ekenskolan och Töråsskolan för att tillsammans diskutera vilka lokaler vi behöver på en låg- respektive mellanstadieskola.

Ett arkitektkontor har sedan tittat på de behov som Ekenskolan, blivande mellanstadieskola, kommer att få. Arkitektkontoret fick i uppdrag att se över om de föreslagna funktionerna inryms i nuvarande Ekenskolan. Översynen visade att det går att få plats med allt det vi har behov av i skolans nuvarande byggnader.

Töråsskolan kommer att behöva byggas om och till.

En översyn av detaljplanen för Töråsskolan kommer att påbörjas.

Trafikfrågor i området diskuteras nu med ansvariga tjänstemän på barn- och utbildningsförvaltningen och tekniska förvaltningen.

Så fort vi har mer information kan ni läsa om det på denna sida.

Hälsningar
Sonja Sävås
Projektledare

2018-04-17 Lägesrapport 

Hej!

Nu var det ett tag sen jag skrev ett inlägg på denna sida. Här kommer lite information om vad som sker och har skett i omorganisationen.

Under året som gått har det jobbats febrilt på våra fem skolor med att organisera oss. Vårdnadshavare har fått löpande information från sina barns rektorer och lärare om vad som har hänt och händer. Detta har skett i informationsforumet Vklass.

Alla skolor har lagt mycket energi på att eleverna ska lära känna varandra och bli trygga. Personalen har också engagerat sig i att lära känna varandra, bli trygga med varandra och den nya skolan. Allting har varit nytt, skolorna har fått göra nya rutiner om bland annat hur vi firar gemensamma högtider (som FN-dagen och Lucia) samt hur vi arrangerar våra avslutningar.

Rektorer och personal har gjort och fortsätter att göra ett enormt arbete under detta första läsår, jag vill ge dem en stor applåd för sitt arbete och engagemang.

Uppföljning av skolomorganisationen

För att följa hur verksamheten utvecklas i den nya organisationen har vi redan vid starten av projektet anlitat Ernst & Young. Under april och maj kommer de göra sin årliga uppföljning av skolomorganisationen. Det blir intervjuer av elever och personal, rektorer, förvaltningschef och projektledare samt en enkät till pedagogisk personal. Innan sommaren ska vi förhoppningsvis ha fått en rapport från Ernst & Young. Rapporten kommer att presenteras i det här forumet.

F-6-skolorna i Anderstorp ska organiseras om

Barn- och utbildningsnämnden tog i april beslut att skolorna i Anderstorp ska organiseras i låg- och mellanstadieskolor. Töråsskolan kommer att bli en lågstadieskola och Ekenskolan en mellanstadieskola. Inriktningen är att omorganisationen ska vara klar till hösten 2020. Barn- och utbildningsförvaltningen har bland annat fått uppdraget att skyndsamt utreda behovet av om- och tillbyggnader av skollokaler samt att återkomma i september 2018 med tidsplan/handlingsplan för genomförandet av förändrad skolorganisation i Anderstorp.

Hälsningar
Sonja Sävås
Projektledare

2017-09-18 Lägesrapport

Hej!

Nu har våra fem nya skolor varit igång i fem veckor. Vad händer och vad har hänt under hösten?

Invigning

Invigningen av skolorna skedde med musik, tal av rektorer och politiker, och alla elever fick glass eller dessert. På Gullviveskolan knöt alla elever ihop ett långt band för att symbolisera att ”här knyter vi nya vänskapsband”, på andra skolor hördes Lalehs låt Goliath i flera högtalare och ballonger med helium steg mot skyn. Det var verkligen stämningsfullt på alla skolor.

Skolans fokus

Under läsåret 2017/2018 kommer rektorerna och pedagogerna att fokusera på följande frågor:

  • Hur påverkas elevernas resultat vid omorganisationen?
  • Ökar förutsättningarna för kollegialt lärande kring elevernas utvecklingsbehov, stärks flexibiliteten och förbättras möjligheten till en mer varierad och utvecklad undervisning för att öka elevernas måluppfyllelse?
  • På vilket sätt har integrationen ökat för eleverna med anledning av omorganisationen?

Följeforskaren från Ernst & Young kommer under vårterminen att följa upp hur det går och presentera resultatet i en rapport sommaren 2018.

Öppet fritids

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att från hösten 2017 starta öppen fritidsverksamhet på Gullviveskolan som ett pilotprojekt under två år (som därefter utvärderas). I skrivande stund är det cirka 15 elever som går på Öppet fritids. Vår förhoppning är att fler kommer att skrivas in under hösten.

Det händer många spännande saker på Öppet fritids under hösten. Intressegrupper kommer att startas måndag-torsdag varje vecka mellan kl. 15-16, där eleverna väljer grupp utifrån sina intressen. Fredagarna kommer det att bli lite fredagsmys. På höstlovet planeras det för drama och dans med utbildade pedagoger.

Skolskjutsar

Efter lite inkörningsproblem går nu skolbussarna enligt tidtabell. Som förälder kan man när som helst ansöka om skolskjuts eller avboka sin plats. Du gör din ansökan här på kommunens webbplats.

Tack

Till sist ett stort tack till alla föräldrar och elever som på olika sätt har visat (genom samtal, mail, sociala medier m.m.) att de är nöjda med den nya skolan och planeringen av hela omorganisationen!

Med önskan om en trevlig höst
Sonja Sävås
Projektledare

2017-08-29 Justering av sluttider

Hej!

Från och med vecka 35 har Gyllenforsskolans sluttid på tisdagar för årskurs 3 ändrats till kl. 13.30 (tidigare kl. 14.30) och Gullviveskolans sluttid på fredagar har ändrats till kl. 13.40 (tidigare kl. 13.35).

Uppdaterad sammanställning av skolornas start- och sluttider.PDF

Hälsningar
Sonja Sävås
Projektledare

2017-08-16 De fem ”nya” skolorna igång

Skolstarten blev mycket positiv med många glada och förväntansfulla elever. Tyvärr blev skolskjutsen på eftermiddagen försenad i Gislaved.

Bussarna som skulle köra hem barnen på eftermiddagen var upp till 50 minuter sena, vilket kommunen ser allvarligt på. Representanter från kommunen och den upphandlade leverantören för skolskjuts träffas därför under onsdagens eftermiddag/kväll för att undersöka vad som gått fel, och se till att det inte sker igen.

- Att det kan ske mindre förseningar de första skoldagarna är inte ovanligt visar erfarenhet från tidigare år, men att bussen dröjer 50 minuter ska inte ske. Därför träffar vi bussbolaget redan idag för att säkerställa att det inte händer igen, säger Jonny Sveningsson, skolskjutsansvarig på barn- och utbildningsförvaltningen.

Personal fanns på plats medan barnen fick vänta

Från att barnen slutade skolan till att skolbussarna kom, fanns hela tiden skolpersonal på plats bland barnen, för att säkerställa att ingen skulle känna sig otrygg och för att se till att alla barn kom med på rätt buss.

2017-08-14 Skolstart, skolskjuts/skoltur

Hej!

Nu närmar sig skolstarten på våra fem nya skolor.

Förra veckan ägnade sig all personal åt att flytta in på sina nya arbetsplatser, förbereda inför att eleverna kommer och planera för hela läsåret.

Stämningen bland personalen är förväntansfull. Det sjuder av nybyggaranda och kreativitet på skolorna. Eleverna kommer att mötas av väl förberedda lärare som verkligen längtar efter dem.

Skolskjuts/skoltur
Hoppas nu att alla som vill åka skolskjuts/skoltur har ansökt om det. Annars går det bra att när som helst ansöka om det.

Om du inte har fått något besked om skolskjuts/skoltur kan du kontakta den skola som ditt barn ska gå på.

Välkommen till ett nytt spännande läsår!

Sonja Sävås
Projektledare

2017-06-30 Justering av start- och sluttider

Hej!

Några små justeringar av Gullviveskolans sluttider och Åtteråsskolans starttider har gjorts. Förändringen på Gullviveskolan innebär att skoldagens slut på tisdagar blir kl. 14.30 och fredagar kl. 13.35. På Åtteråsskolan börjar skoldagen kl. 08.25 för eleverna i årskurs 3.

Uppdaterad sammanställning av skolornas start- och sluttider från och med höstterminen 2017.PDF

Hälsningar
Sonja Sävås
Projektledare

2017-06-02 Tider för skolskjuts och skoltur

Hej!

Nu är tiderna fastställda för skolskjutsar och skolturer i Gislaveds tätort och Smålandsstenars tätort. Samlad information och tidtabeller finns här på kommunens webbplats.

Hälsningar
Sonja Sävås
Projektledare

2017-05-31 Utökade skolturer

Hej!

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om utökade skolturer i Gislaved och Smålandsstenar samhällen. Det innebär att inom ramen för skolskjutsorganisationen kommer ytterligare två skolturer att köras. En på morgonen och en på eftermiddagen mellan Gyllenforsskolan, Sörgårdsskolan och Gullviveskolan, samt mellan Villstadskolan och Åtteråsskolan. Dessa turer kan användas av elever som har undervisning utanför den ordinarie skoldagen, exempelvis i modersmål eller läxhjälp. Även elever med omsorgstider på fritidshemmet som sammanfaller med turtiderna kan åka med dessa skolturer om vårdnadshavarna efterfrågar det. Inga andra turer kommer att ske till eller från fritidshemmen.

Dessa utökade turer kommer att vara ett pilotprojekt under läsåret 2017/2018, som därefter utvärderas.

När du ansöker om skolskjuts/skoltur kommer du att få markera i ett schema vilka turer ditt barn kommer att åka med.

Information om tider för skolturerna kommer inom kort.

Hälsningar
Sonja Sävås
Projektledare

2017-05-16 Öppen fritidsverksamhet, skolornas start- och sluttider

Hej!

Nu närmar sig sommarlovet, mer och mer kommer på plats angående skolorganisationen. Så fort något är beslutat och klart läggs det ut på denna informationssida.

Öppen fritidsverksamhet
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att från hösten 2017 starta öppen fritidsverksamhet på Gullviveskolan som ett pilotprojekt under två år (som därefter utvärderas). De elever som ansöker om en plats på öppen fritidsverksamhet kommer att kunna vara där de dagar och tider som de vill. Man kommer att kunna vara tillsammans med sina skolkamrater efter skolan till kl 17.00. Där finns fritidspedagoger som håller i olika aktiviteter varje dag och det serveras ett enkelt mellanmål. Den öppna fritidsverksamheten har inte samma grad av tillsyn och omsorg som ordinarie fritidshemsverksamhet. Inriktningen kommer att vara mot kultur, idrott och hälsa men även omfatta läxläsning och andra aktiviteter som eleverna visar intresse för.

Du som förälder anmäler ditt barn till verksamheten, kostnad 500 kronor per termin. Den öppna fritidsverksamheten erbjuds som ett komplement till ordinarie fritidshemsverksamhet som också erbjuds till ordinarie avgift.

Skolornas start- och sluttider
Nu är det klart vilka start- och sluttider det kommer att bli på respektive skola. Information om tider för skolskjutsarna kommer inom kort. 

Sammanställning av skolornas start- och sluttider från och med höstterminen 2017.PDF

Hälsningar
Sonja Sävås
Projektledare

2017-03-29 Rekrytering av personal

Hej!

Nu har vi påbörjat rekryteringen av personal till våra fem nya skolor. Vi hoppas på många sökande med rätt utbildning.

Känner du någon som är intresserad av att söka jobb hos oss är vi tacksamma om du tipsar om våra lediga tjänster.

Hälsningar
Sonja Sävås
Projektledare

2017-03-10 Föräldramöten/Öppet hus, skolskjuts

Hej!

Just nu pågår det ett febrilt arbete på våra fem nya skolor. Vi har byggmöten inför det ombyggnadsarbete som kommer att ske på skolorna under våren och sommaren, där vi bland annat kommer att slå ner några väggar och ljudisolera ett antal rum. Vi inventerar även vilka läromedel vi har och bestämmer vilka läromedel vi ska arbeta med.

Föräldramöten eller Öppet hus
Under våren kommer vi att ha föräldramöten eller Öppet hus på alla skolor. Föräldrar bjuds in till sitt barns nya skola för att bland annat få information av rektor och se skolans lokaler. Varje enskild skola bjuder in till detta möte.

Skolskjuts
Under vårens föräldramöten eller Öppet hus kommer vi även att berätta om skolskjutsarna och hur man ansöker om skolskjuts. Vi kommer att presentera tider för transport mellan skolorna och visa utbildningsplanen för säkerhet och utrymning av bussar. Samtliga elever och personal kommer att gå igenom utbildningen i början av höstterminen. Kommunens skolskjutsansvarig samt en representant från skolskjutsentreprenören kommer att finnas på plats.

För att det ska bli enklare för alla invånare i Gislaved och Smålandsstenar att förflytta sig inom samhället pågår förhandlingar med Jönköpings Länstrafik AB om att få till ”stadstrafik” i de båda orterna.

Hälsningar
Sonja Sävås
Projektledare

2017-02-24 Lyckade personaldagar

Hej!

Uppstartsträffen för all personal på våra fem nya skolor i Gislaved och Smålandsstenar blev mycket lyckad och den återkoppling vi fått från personalen ger oss intrycket av att det var mycket uppskattat och har lagt grunden till det gemensamma arbetet på det sätt som var syftet med aktiviteten. Känslan är att det är en positiv stämning bland personalen och att man ser fram emot att börja på de nya skolorna.

Program 26-27 januari
Torsdag kväll: föreläsning och middag
Fredag: föreläsningar, lunch och fika
Under personaldagarna fanns det även möjlighet att utanför arbetstid delta i hälsoaktiviteter.

Föreläsningarna och arbetet handlade om vår värdegrund och det gemensamma arbetet på de nya skolorna. Det fokuserade på att personalen fick lära känna varandra samt att lägga grunden till hur det fortsatta arbetet under våren och hösten ska struktureras. All personal på de fem nya skolorna var med, vilket ger goda förutsättningar för det fortsatta arbetet. Varannan vecka under våren kommer pedagogerna på respektive skola att träffas för att tillsammans planera vårens och höstens arbete.

Kostnaden för personaldagarna blev 1 780 kronor/person. I kostnaden ingick buss, mat, övernattning, konferenslokaler och föreläsare.

Hälsningar
Sonja Sävås
Projektledare

2017-01-26 Skoldagens start och slut, personaldag

Hej!

Nu har vårterminen startat upp på våra skolor. Det kommer att bli en intensiv vårtermin med förberedelser på alla nivåer för att få skolstarten i höst att bli riktigt bra. Just nu arbetar vi bland annat med:

  • Tiderna för när skoldagen startar och slutar. Vi diskuterar hur vi kan ändra på tiderna för att det ska fungera bra med skolskjutsarna.
  • Personaldag. På studiedagen den 27 januari samlar vi all personal (cirka 260 personer) på våra fem skolor. Vi kommer att fokusera på att lära känna varandra, diskutera läroplanens värdegrund och främja personalens hälsa. Personaldagen ska lägga grunden för vårens fortsatta samarbete på de nya skolorna.

Hälsningar
Sonja Sävås
Projektledare

2016-12-16 Förändring av upptagningsområden i Gislaved

Hej!

I måndags (12 december 2016) beslutade en enig nämnd att fastställa nya upptagningsområden från och med höstterminen 2017 för Gislaveds två lågstadieskolor, Gyllenforsskolan och Sörgårdsskolan.

Läs mer i barn- och utbildningsnämndens beslut inklusive kartbilagor.PDF

Hälsningar
Sonja Sävås
Projektledare, rektor

2016-11-18 Fritidshem, plan för övergång m.m.

Hej!

Varje vecka arbetar vi oss närmare den nya skolorganisationen och vi ser hela tiden nya fördelar och möjligheter för elever och personal.

Fritidshem
Efter diskussioner mellan personal och rektorer, utifrån vilket som blir bäst för eleverna, är det nu klart att eleverna kommer att gå på det fritidshem som hör till respektive skola. Det betyder exempelvis att eleverna på Villstadskolan går på Villstadskolans fritids och att eleverna på Sörgårdsskolan går på Sörgårdsskolans fritids. Det ger både trygghet och kontinuitet för eleverna att de träffar samma personal och skolkamrater på morgonen, under dagen och på eftermiddagen.

Plan för övergång till ny skola
Arbetsgrupperna på respektive skola, som består av rektorer och pedagoger, har fått uppdraget att göra en plan för övergången till nya skolor. I planen kommer det under våren bland annat att ingå många gemensamma "lära-känna-varandra-aktiviteter" samt besök på sin nya skola för de elever som ska byta. I maj är klassammansättningarna klara och då får eleverna börja mötas i sin nya eller delvis nya klass.

Nya förskoleklassbarn
I mars får blivande förskoleklassföräldrar inbjudan till ett informationsmöte. För de som ska börja i förskoleklass gäller samma rutiner som tidigare, att de under vårterminen får hälsa på sin skola och träffa personalen.

Hälsningar
Sonja Sävås
Projektledare, rektor

2016-11-04 Hantering av frågor

Hej!

Vi får en del frågor från föräldrar och allmänhet angående nya skolorganisationen. Alla frågor som kommer in går till kommunens synpunktshantering, därefter bestäms det på barn- och utbildningsförvaltningen vem som ska besvara frågan/frågorna.

Jag förstår att det finns många frågor kring skolskjutsarna. Det är en viktig fråga som vi arbetar med och jag kommer att informera här så fort det finns någon information att ge.

Frågor och svar som är intressanta för flera läggs ut under "Vanliga frågor och svar om förändrad skolorganisation".

Hälsningar
Sonja Sävås
Projektledare, rektor

2016-10-19 Arbetsgrupper m.m.

Hej!

Som jag skrev i förra inlägget har nu våra arbetsgrupper varit igång ett tag.

Där diskuteras olika frågor exempelvis:
Hur organiserar vi våra fritidshem? Vilka aktiviteter skulle intressera mellanstadieeleverna så att de vill stanna kvar på fritids även i årskurs 4-6? Hur ska vi använda våra lokaler bäst? Skolskjutsar, hur organiserar vi dem?

Vi försöker på olika sätt involvera eleverna i vårt arbete.

Klassrumsmöblerna på våra skolor har köpts in under ett antal år och vi har många varianter på stolar och bord. För trivseln vill vi kunna möblera mer enhetligt i varje klassrum. Därför har nu elever på våra fem skolor fått uppdraget att dokumentera vilka stol- och bordtyper vi har, samt hur många av varje sort. De ska sedan i sin matematikundervisning göra statistik över detta.

På våra elevråd under oktober-november kommer eleverna att få diskutera vad de vill att vi ska göra för att de ska bli trygga med att börja på en ny skola och få nya klasskamrater. Även de som är kvar på sin nuvarande skola får ju nya klasskamrater.

Snart är det dags för höstlov, hoppas du har sett vårt höstlovsprogram!

Hälsningar
Sonja Sävås
Projektledare, rektor
 

2016-10-03 Allmän information

Hej!

På den här platsen kommer du att kunna följa arbetet med att införa en förändrad skolorganisation i Gislaved och Smålandsstenar. Jag som projektledare kommer regelbundet att skriva om vad som sker i planeringsarbetet.

Under september månad har vi startat upp ”Styrgruppen för nya skolorganisationen”. Den består av representanter från barn- och utbildningsförvaltningen, rektorerna i Gislaved och Smålandsstenar, skolskjutssamordnare med flera, och jag som projektledare. Vi träffas på onsdagar. Vårt uppdrag är att arbeta övergripande med att hålla ihop arbetet och driva det framåt.

Det har också startats arbetsgrupper där personalen är med och formar hur våra skolor ska se ut. Arbetsgrupperna leds av olika personer i styrgruppen. Vi har till exempel en grupp som arbetar med hur vi ska organisera fritidshemmen och dess pedagogiska verksamhet.

Vi är mycket tacksamma för frågor, förslag och funderingar från dig som förälder. Det gör att vi kan göra ett bättre jobb, du tänker utifrån ditt perspektiv som förälder och det hjälper oss mycket.

Med vänlig hälsning
Sonja Sävås
Projektledare, rektor 

Sidan uppdaterades senast: 2016-11-18