Kulturarvets aktörer

Vi har alla ansvar för vår kulturmiljö


På riks-, regionalt och lokalt plan finns olika aktörer eller ansvariga som arbetar för vårt gemensamma arv

Bevarandet av byggnader, fornlämningar och miljöer regleras i kulturmiljölagen Länk till annan webbplats. men också genom paragrafer i Miljöbalken och Plan- och bygglagen och Skogsvårdslagen.

Lagtexten i kulturmiljölagen börjar på följande sätt:
"Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete ska se till att skador på kulturmiljön såvitt möjligt undviks eller begränsas".
Vi har alltså alla ett ansvar för vår kulturmiljö.

Statligt ansvar

Riksantikvarieämbetet Länk till annan webbplats. är den statliga myndighet som ytterst ansvarar för frågor kring kulturarv och kulturmiljö. Myndigheten har som uppgift att vara pådrivande i kulturarvsarbetet, samt att verka för att kulturmiljön bevaras och brukas på bästa sätt. Riksantikvarieämbetet är förvaltningsmyndighet för kulturmiljö- och kulturarvfrågor och lyder under Kulturdepartementet och dess uppdrag fastställs av regeringen.
Miljöbalken Länk till annan webbplats., Plan- och bygglagen Länk till annan webbplats. samt Skogsvårdslagen Länk till annan webbplats. reglerar även de delar av skyddet för vårt gemensamma arv.

Länsstyrelsens kulturmiljöenhet har regionalt ansvar

Kulturmiljöenheten sorterar under Samhällsavdelningen Länk till annan webbplats. på länsstyrelsen och verkar för att skydda och bevara kulturarvet för framtiden. Man arbetar även för att berika kulturarvet genom att fornlämningar, byggnader och kulturlandskap vårdas och kulturmiljövärdet förstärks. Dessutom verkar man för att kulturarvet skall visas och brukas för intresserade.
På länsstyrelsens hemsida kan du finna en mängd information kring kulturmiljöer, kulturreservat, riksintressen, forn- och byggnadsminnen, samt kulturlandskap. Här finns också information om bidrag som finns att söka för restaurering av äldre byggander.

Stiftelsen Jönköpings läns museum är en regionala aktör. Länsmuseets Länk till annan webbplats. uppdrag är att bedriva och utveckla museiverksamheten genom att:

  • dokumentera, vårda, tillgängliggöra och förvalta kulturarv och kulturmiljö
  • samla, vårda och visa äldre och samtida konst
  • vara en kunskapsinstitution, bedriva forskning och utvecklingsarbete
  • bedriva uppdragsverksamhet
  • vara en mötesplats för alla, ett forum för dialog, reflektion, kunskapsutbyte och bildning.

Kommunal nivå

En kommun hanterar kulturarvsfrågorna på lokal nivå i samverkan med ovan nämnda myndigheter. Bygg- och miljöförvaltningen är den nivå som beslutar i till exempel bygglovsfrågor.
Engagerade frivilligkrafter som exempelvis hembygdsföreningar och byalag, har också en central roll vad gäller skötsel och bevarande av kulturmiljön i syfte att:

  • Bevara och levandegöra kulturarvet
  • Verka för kontinuitet i den yttre miljöns utveckling
  • Främja den lokala kulturella identiteten
  • Möta eventuella hot mot kulturmiljön
  • Bidra till att öka medvetenheten om estetiska värden och historiska sammanhang

Sidan uppdaterades senast: