Ansöka om ny eller ändrad infart

Om du behöver flytta eller ändra din in- och utfart till din fastighet kan du ansöka om detta hos Gislaveds kommun. I samband med bygglovsansökan vid nyproduktion krävs ingen särskild ansökan för in- och utfart. Bygglovsansökan granskas av bygg- och miljöförvaltningen, som då kontrollerar att det finns en lämplig utfart.

En ny väganslutning/utfart, får inte försämra trafiksäkerheten på vägen. Föraren ska ha fri sikt längs med gatan. Man ska inte behöva köra ut i körbanan på gatan för att få tillräcklig sikt. Den nya utfarten får inte heller försämra framkomligheten på gatan. Det bör finnas plats att vända en bil på tomten så att man inte behöver backa ut på gatan.

Hellre en utfart än flera i närheten av varandra

Undersök alltid om det går att använda de utfarter som redan finns innan du ansöker om att göra en ny. Flera utfarter i närheten av varandra ökar risken att besökare väljer fel och måste backa och vända på vägen.

Hur du ansöker

Enligt 39 § väglagen (1971:948) krävs tillstånd från väghållningsmyndigheten för att ansluta en enskild väg eller en tomtutfart till allmän väg. För förändrad eller ny anslutning mot kommunal gata gäller att kommunen, i egenskap av huvudman, beslutar om anslutning. De flesta gator inom tätort är kommunala gator. Vid tveksamhet om det är en kommunal gata eller en statlig väg din utfart ansluter till, är du välkommen att kontakta tekniska förvaltningen.

Ansökan om ny, ändrad eller flyttad infart görs via E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. En skiss eller en bild med mått var infarten önskas bifogar du i din anmälan. Om Gislaveds kommun anser att en infart kan byggas kan du som fastighetsägare behöva komma in med en mer detaljerad ritning på placering av infarten samt hur infarten ska byggas. Om detaljplanen föreskriver utfartsförbud kommer ingen utfart att tillåtas. Vid frågor om bestämmelser i detaljplan hänvisas till bygg- och miljöförvaltningen.

För ansökan om ändrad eller ny utfart mot statlig väg görs ansökan hos Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad kostar det?

Det kostar ingenting att ansöka, men den eventuella byggnation av den del av infarten som hamnar på gatumark, parkmark eller gatuplanteringsmark utförs av tekniska förvaltningen, men bekostas av dig som sökande/fastighetsägare.

Att tänka på

En individuell bedömning behöver alltid göras från fall till fall, men följande punkter utgår vi från i vår bedömning:

  • Murar, plank, häckar med mera får högst vara 0,8 meter intill in- och utfarten för att uppfylla kravet om god sikt
  • Det ska finnas sikttrianglar om minst 2,5 x 2,5 meter.
  • Avstånd till övergångsställe och/eller passage får inte understiga 10 meter.
  • Avstånd till korsande väg, på utfartens sida, får inte understiga 10 meter.
  • Backning över gång- och cykelbana bör undvikas.
  • Backning ut på huvudgata och huvudcykelväg tillåts inte.
  • Intill skolor ställs högre krav på trafiksäkerhet. 

Det är många faktorer som är unika utmed varje gata och på varje plats. Det finns t.ex. olika bredd på gångbanor. På bredare gångbanor beräknas fler personer röra sig på och är då särskilt känsliga trafikmiljöer.

Det kan vara ledningar, belysningsstolpar, höjdförhållanden, kantstenar, gatuträd, brunnar, elskåp, närhet till förskola med mera. Gislaveds kommun behöver därför ibland ställa ytterligare krav på infarten.

Om tillstånd för ny eller ändrad infart beviljas av Gislaveds kommun ska samråd före byggstart ske om arbetets utförande.

Observera att parkering inte är tillåten på den yta av infarten som ligger på offentlig plats.

Sidan uppdaterades senast: