Städning av gator och torg

Renhållning av gator och gångstråk

Gator, gångstråk och parker i centrum rensas från skräp minst två gånger i veckan året om.

Hjälp oss att hålla kommunen välskött genom att slänga ditt eget skräp i papperskorg eller återvinning och kontakta oss när du ser något som behöver åtgärdas.

Varje vår sopas gatorna rena från vinterns sandning, när detta ska ske i respektive ort annonseras det ut i lokalpressen och här på hemsidan. Trottoarer utanför fastigheter skall då sopas av fastighetsägaren så att sopmaskinen kan få med sig gruset.

Papperskorgar och skräp

Städningen av våra tätorters centrala delar sker med olika intervaller. Målet är att det ska vara så rent och prydligt att det uppfattas som trevligt att vistas där. Skräp plockas och sopas upp och papperskorgar töms.

De allmänna anslagstavlorna ses över efter ett schema och hålls efter enligt kommunens regler för affischering.

Hjälp oss att hålla våra tätorter välskötta genom att slänga ditt eget skräp i papperskorg eller ta med det hem och släng i ditt egna sopkärl. Kontakta oss när du ser något som behöver åtgärdas.

Bild på papperskorg, Köpmangatan Gislaved

Hundlatrin

Det finns få saker som kan irritera mer än att råka trampa i hundbajs när man är ute och promenerar.

Enligt de Allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Gislaveds kommun ska all förorening från husdjur plockas upp och slängas i avsett kärl. Det finns gott om hundlatriner uppsatta i våra tätorter och det är även okej att kasta hundbajspåsen i de allmänna papperskorgarna om det inte finns särskild hundlatrin uppsatt. Karta över var hundlatriner finns i våra tätorter (kryssa i rutan "Service" och "hundlatriner") Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi tömmer regelbundet hundlatrinerna med olika intervaller beroende på hur frekvent promenadstråket är. Det är också tillåtet att ta med sig hundbajspåsen hem och lägga i facket för restavfall.

Regler om gångbanerenhållning

Dina skyldigheter som fastighetsägare är beslutade av kommunfullmäktige 2000-04-27, §36 och framgår av nedanstående paragrafer.


Fastighetsinnehavares skyldighet

1 § Det åligger innehavare av fastighet inom område med detaljplan, där kommunen är huvudman för allmänna platser, att utföra de renhållnings-, snöröjnings- och liknande åtgärder som avses i 2 § lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning ifråga om gångbana och annat för gångtrafiken erforderligt utrymme utanför fastigheten (nedan kallat gångbaneutrymmet).

Skyldigheten gäller även innehavare av fastighet inom sådant område där staten varit väghållare om kommunen övertagit väghållaransvaret.

Med fastighetsinnehavare avses enligt 1 § lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning den som äger fastigheten eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses som fastighetsägare.


Närmare föreskrifter om de åtgärder som skall vidtas

2 § Nedanstående föreskrifter gäller i fråga om de åtgärder som skall vidtas av fastighetsinnehavaren.

Växtlighet och nedskräpning

3 § Det åligger fastighetsinnehavare att ta bort ogräs och annan växtlighet samt att sopa upp och föra bort orenlighet och nedskräpande föremål från gångbaneutrymmet.

Snöröjning

4 § Det åligger fastighetsinnehavaren att snarast avlägsna snö och is som är till olägenhet för gångtrafiken och att vid halka skyndsamt sanda gångbaneutrymmet eller vidta andra åtgärder till motverkande av halka.

Ovan skyldighet för fastighetsinnehavaren bortfaller i den mån kommunen använder gångbanan för uppläggning av snö.

Det åligger också fastighetsinnehavaren att sopa upp och föra bort sand från gångbaneutrymmet.

Rännstensbrunnar

5 § Det åligger fastighetsinnehavaren att hålla galler till rännstensbrunn fri från snö och is i de fall rännstensbrunnen ligger inom gångbaneutrymmet. Fasta ämnen såsom stenar, grus och skräp, får inte sopas eller spolas ned i rännstensbrunnen.

Övrigt

6 § Fastighetsinnehavaren skall också vidta övriga erforderliga åtgärder för att hålla gångbaneutrymmet i sådant skick att uppkomsten av sanitär olägenhet hindras samt de krav tillgodoses som med hänsyn till förhållandena på platsen och övriga omständigheter kan ställas ifråga om trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet.

7 § Fastighetsinnehavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte fullgör sina skyldigheter enligt 2 § andra stycket eller 3 § kan dömas till böter enligt 14 § lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

12 § lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning finns vidare bestämmelser om förelägganden och om tvångsutförande på den försumliges bekostnad.

Sidan uppdaterades senast: