Hjälp, stöd och service enligt lagarna SoL och LSS

Bland Sveriges lagar finns Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Genom dessa lagar har du med en funktionsnedsättning ett visst skydd och vissa rättigheter när det uppstår perioder eller situationer i livet där du behöver hjälp. Exempelvis kan stödet handla om personlig omsorg, fritid, sysselsättning och avlastning för anhöriga.

SoL är en ramlag

Det är inte inskrivet i lagen vilka former av bistånd som finns att ansöka om. Bistånd kan alla människor i kommunen ha rätt till, om de har behov av hjälpen och behovet inte kan tillgodoses på annat vis. Biståndet ska utformas för att stärka dina möjligheter att bli självständig.

Vanligt förekommande stöd till personer med funktionsnedsättningar kan vara hjälp i hemmet, boendestöd, trygghetslarm, korttidsvistelse, kontaktperson, avlösarservice, ledsagarservice samt vård- och omsorgsboende.

LSS är en rättighetslag

Det finns tio olika insatser som man kan ansöka om och insatserna är riktade till funktionshindrade som tillhör någon av de tre personkretsarna.

Du kan ha rätt till stöd enligt LSS om du har:

  • utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd (personkrets 1).
  • betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom (personkrets 2).
  • andra stora varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande och som gör att du har stora svårigheter att på egen hand klara daglig livsföring som att klä på dig, laga mat, förflytta dig eller kommunicera med omgivningen (personkrets 3).

Du som tillhör en av personkretsarna, har behov av hjälp, och inte får behovet tillgodosett på annat vis kan ha rätt till stöd enligt LSS.

LSS-insatser ska utformas för att stärka din möjlighet att bli självständig och kunna leva som andra. Insatserna ska vara samordnade och varaktiga. De ska anpassas till dina individuella behov och utformas så att de är lätttillgängliga. Genom insatser enligt LSS ska du tillförsäkras goda levnadsvillkor.

Handikappersättning

Om du är sjuk eller har en funktionsnedsättning och har fyllt 16 år så kan du under vissa förutsättningar få handikappersättning. Upplysningar och hjälp med ansökan lämnas av försäkringskassan.

Kostnad och avgifter

Stöd enligt LSS ska vara gratis. Kommunen får ta ut en avgift för boende och fritidsaktiviteter.

Sidan uppdaterades senast: