Kommunala rådet för sociala funktionshinderfrågor

Socialnämnden ska som facknämnd föra medborgar- och brukardialoger inom ramen för sitt grunduppdrag. Kommunala rådet för sociala funktionshinderfrågor (KRSF) är referensgrupp och rådgivande organ till socialnämnden. Frågor som faller utanför socialnämndens ansvarsområden hanteras av annan facknämnd eller av demokratiberedningen. Målet med rådets arbete är att förstärka funktionsnedsatta personers delaktighet och inflytande i frågor som rör dem inom ramen för socialnämndens ansvarsområden.

Rådets uppgifter:

  • KRSF är ett organ för överläggning, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för funktionshinderorganisationerna och socialnämnden.
  • Socialnämnden ska samråda och informera om verksamheten, planerade förändringar och resultatet av olika åtgärder som har eller kan få aktualitet för personer med funktionsnedsättningar i kommunen.
  • För att stärka funktionsnedsatta personers möjligheter att påverka olika ärenden innan beslut, ska socialnämnden inhämta synpunkter från KRSF.
  • KRSF ska medverka till att funktionsnedsatta personers perspektiv beaktas i socialnämndens verksamhetsplanering och KRSF kan initiera nya funktionsrättsfrågor hos nämnden.
  • KRSF är ett forum för kunskapsspridning.
  • Riktlinjer, organisation och arbetsformer för kommunala rådet för sociala funktionshinderfrågor.PDF
  • Sammanträdestider för kommunala rådet för sociala funktionshinderfrågor.PDF

Protokoll från kommunala rådet för sociala funktionshinderfrågor

Sidan uppdaterades senast: