Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och är kommunens verkställande organ. Dess nationella motsvarighet är regeringen. I Gislaved består kommunstyrelsen av 15 ledamöter. Antal platser fördelas utifrån antal mandat i fullmäktige.

Deras huvudsakliga uppgifter är beredning och yttrande över de ärenden som handläggs av kommunfullmäktige. Dessutom har de hand om den ekonomiska förvaltningen, ansvarar för den översiktliga fysiska planeringen och verkställer fullmäktiges beslut.

De ansvarar även för sysselsättnings- och näringsfrågor och central informationsverksamhet.

Tillsammans med valnämnd och överförmyndare är kommunstyrelsen den enda nämnd/styrelse som kommunallagen kräver ska finnas.

Kommunstyrelsen har en lednings- och en styrfunktion.

Ledningsfunktion

I ledningsfunktionen ingår att:

 • Leda och samordna utvecklingen av den kommunala demokratin.
 • Leda och samordna personalpolitiken.
 • Leda och samordna den översiktliga planeringen och användningen av mark och vatten.
 • Leda och samordna mark och bostadspolitiken, och se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas.
 • Leda och samordna energiplaneringen samt främja en god energihushållning.
 • Leda och samordna den lokala trafikpolitiken och verka för tillfredsställande trafikförsörjning.
 • Leda och samordna kommunens övergripande miljö- och naturvårdspolitik.
 • Leda och samordna arbetet med att effektivisera administrationen.
 • Leda och samordna utvecklingen av informationssystem, ADB och kommunikation (IT-frågor).
 • Leda och samordna den interna och externa informationen.
 • Leda och samordna arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet.
 • Leda och utveckla utvecklingen av brukarinflytandet .

Kommunstyrelsen skall vidare med uppmärksamhet följa socialtjänsten, den kommunala hälso- och sjukvården, omsorgsverksamheten, skolväsendet samt fritids- och kulturpolitiken.

Styrfunktion

I styrfunktionen ingår att:

 • Leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål och riktlinjer och ramar för hela den kommunala verksamheten.
 • Övervaka att de fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt.
 • Tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.
 • Ansvara för samordningsträffar för nämndspresidierna och förvaltningscheferna.
 • Ha fortlöpande översikt över verksamheten i de företag, som kommunens helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen.
 • Tillse att kommunens intressen tillvaratas vid bolags- och föreningsstämmor i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.

Kommunstyrelsens ledamöter

Carina Johansson (C), ordf.

Carina Johansson (C), ordf.

Anton Sjödell (M) 1:e v. ordf.

Anton Sjödell (M) 1:e v. ordf.

Marie Johansson (S) 2:e v. ordf.

Marie Johansson (S) 2:e v. ordf.

Bengt Petersson (C)

Bengt Petersson (C)

Håkan Josefsson (C)

Håkan Josefsson (C)

Jonas Ericson (M)

Jonas Ericson (M)

Lennart Kastberg (KD)

Lennart Kastberg (KD)

Fredrik Sveningson (L)

Fredrik Sveningson (L)

Mikael Kindbladh (WeP)

Mikael Kindbladh (WeP)

Fredrik Johansson (S)

Fredrik Johansson (S)

Rose-Mari Modén (S)

Rose-Mari Modén (S)

Evangelos Varsamis (S)

Evangelos Varsamis (S)

Tommy Stensson (S)

Tommy Stensson (S)

Peter Gustavsson (SD)

Peter Gustavsson (SD)

Stefan Nylén (SD)

Stefan Nylén (SD)

Sidan uppdaterades senast: