Va-översikt

Kommunen har stora grundvattentillgångar med relativt god kvalitet. De kvalitetsproblem som förekommer är främst för höga halter av järn och mangan. I vissa delar är även för höga nitrathalter ett problem.

En del ytvatten, framförallt i sydöstra delen av kommunen och Hestrasjön, har problem med över­gödning. Anderstorpsån har för höga halter av ett flertal kemiska ämnen som klassas som miljögifter. Men de största hoten mot god status för kommunens vatten är försurning och fysiska förändringar i form av omgrävning och rätning.

Klimatförändring kommer sannolikt ge kommunen mer nederbörd vilket leder till ökad avrinning och högre flöden att hantera. Antalet extrema väderhändelser förväntas också öka.

Ungefär 80 % av kommunens invånare har allmän va-försörjning resten har någon form av enskild va-anläggning. All allmän dricksvattenproduktion baseras på grundvatten.

I kommunen finns cirka 3 000 enskilda avloppsanläggningar och många av dessa är i dåligt skick. En uppskattning utifrån genomförda inventeringar är att uppemot 80 % av de enskilda avloppen inte är godkända enligt dagens krav.

Andelen tillskottsvatten i kommunens allmänna avloppsreningsverk är relativt hög. Detta gör anlägg­ningen mindre resurseffektiv eftersom resurser läggs på redan rent vatten.

Karta va-översikt

Stor del av det faktaunderlag som utgör Gislaveds kommuns va-översikt finns sammanställt i kartform. Klicka på kartan nedan för att kunna välja vilka del av kommunen som visas, kunna zooma samt välja vilka informationslager som ska visas.

Länkbild va-översikt

Sidan uppdaterades senast: