Klimat- och energiarbete

Klimatstrategin

Under 2008 togs en lokal klimatstrategi fram för Gislaveds kommun Pdf, 7.2 MB.. Strategin innehåller mål och åtgärder för att minska de klimatpåverkande utsläppen från kommunen som geografiskt område såväl som utsläpp från den kommunala verksamheten.

Energistrategin

Under 2011 antogs även en energistrategi för Gislaveds kommun. Pdf, 5.7 MB. Strategin avser åren 2011-2020 och redovisar energiflöden i kommunen samt den framtida utvecklingen på energiområdet de kommande åren. Energistrategin avser hela kommunen. Samtliga aktörer inom både privat och offentlig sektor blir därmed berörda.

För att klara av att minska energianvändningen samt sänka utsläppen av koldioxid har Gislaved inriktat sig på fem områden som är särskilt viktiga, nämligen energieffektivisering, förnyelsebar energi, transporter, samhällsplanering och driftsäkerhet/energiförsörjning.

Handlingsplan för klimat- och energistrategierna

En ny handlingsplan för klimat- och energistrategierna Pdf, 5.8 MB, öppnas i nytt fönster. antogs i februari år 2016 för Gislaveds kommun. Handlingsplanen är kopplad till klimatstrategin och energistrategin. Handlingsplanen avser åren 2015-2017 och redovisar övergripande klimat- och energimål till år 2020 samt långsiktiga mål till år 2050.

Viktiga mål i strategierna

Två av de viktigaste målen är att utsläppen av koldioxid ska vara högst 2,5 ton per person i Gislaveds kommun år 2020 och att energin för uppvärmning och transporter inom Gislaveds kommun ska utgöras av 100 % fossilbränslefri energi år 2050.

Hur når vi målen?

Transportsektorn är den sektor som står för den största delen av koldioxidutsläpp i kommunen. Sedan 2004 har transportsektorn minskat sina koldioxidutsläpp med nästan 10 %. Dock behövs det ytterligare en minskning för att målet 2020 ska kunna uppnås. Användningen av olja som uppvärmningskälla har minskat det senaste årtiondet. Inom den kommunala organisationen finns det två fastigheter kvar som enbart värms med olja samt ett flertal fastigheter där oljepannor används som spetsvärme under kallare vinterdagar.

För att kunna nå målen krävs en stor omställning av fordonsparken till fler miljöbilar som går på förnybart bränsle som till exempel biodiesel, biobensin, biogas och etanol. Andelen förnyelsebara energikällor måste även öka. I dagsläget finns produktion från vattenkraft, fjärrvärme, bioenergi, solenergi, värmepumpar och vindkraft i kommunen. I december 2015 sattes två av Sveriges största vindkraftverk i drift, nordost om Reftele. Fjärrvärmen byggs ut i kommunen för att på så sätt minska naturgas- och oljeanvändningen.

Klimat- och energistrategi för Jönköpings län

2019 togs en ny klimat- och energistrategi fram för Jönköpings län. Strategin visar en gemensam inriktning för klimat- och energiarbetet i offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle i länet och innehåller vision och mål för länet till 2045 samt beskrivning av fokusområden och inriktningar som behövs för att nå målen. 

Läs klimat- och energistrategi för Jönköpings län Pdf, 5.3 MB.

Sidan uppdaterades senast: