Bilden visar två orter och en regnbåge.

Illustration: Vecteezy.com

Fördjupning av översiktsplanen för Gislaved och Anderstorp

Kommunen arbetar fram en fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Gislaved och Anderstorp. En FÖP redovisar den framtida mark- och vattenanvändningen, cirka tio år framåt i tiden. Det innebär att vi planerar mot år 2035. Arbetet med FÖP Gislaved och Anderstorp inleddes våren 2020 och beräknas bli klart under 2022.

Tidiga dialoger om orternas framtid

En viktig del i planarbetet är att i ett tidigt skede lyssna in vad kommunens invånare, föreningar, näringsliv med flera tycker om orternas framtid. Därför anordnades under hösten 2020 dialoger med bland annat barn och ungdomar. På grund av coronapandemin fick dialogerna med invånare, föreningar och näringsliv ställas in och de som ville kunde i stället lämna synpunkter i en digital webbenkät med tillhörande kartverktyg via kommunens webbsida.

Se inkomna svar i kartverktyget. Länk till annan webbplats.

Dialogerna med barn och ungdomar, sfi (svenska för invandrare) samt pedagoger i förskola till årskurs 2 finns sammanställda i rapporten Sammanställning av tidiga dialoger. Pdf, 1.4 MB.

Vad är nästa steg i planprocessen?

Översiktsplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen (PBL). Länk till annan webbplats.

Utifrån dialogresultatet tar projektgruppen, bestående av ett 30-tal tjänstepersoner från kommunens förvaltningar och bolag, fram ett samrådsförslag. Kommunstyrelsen beslutar därefter om att ställa ut förslaget för samråd. Samråd planeras att genomföras under februari-mars 2022. Då får du återigen chans att lämna synpunkter.

Granskning av planförslaget beräknas till sommaren 2022. Även då har du chans att lämna synpunkter.

Planen beräknas antas av kommunfullmäktige under hösten 2022.

Sidan uppdaterades senast: