Planprocessen

Så här görs en detaljplan

En detaljplan måste gå genom flera led före den kan antas. Nedan beskrivs hur en detaljplan arbetas fram.

Uppdrag

På beställning från fastighetsägare, kommunstyrelsen eller tekniska nämnden beslutar bygg- och miljönämnden utskott Gislaved (BM UG) om en detaljplan ska arbetas fram.

Samrådsförslag

Den första planskissen utarbetas och sänds till fastighetsägare, boende som berörs, hyresgäster, länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, kända sakägare, kommunala myndigheter och sammanslutningar som har väsentligt intresse av förslaget. I detta skede vill kommunen ha in synpunkter på planförslaget.
Annonsering sker i lokala dagstidningar, på kommunens hemsida och i sociala medier. Förslaget ställs ut i kommunhuset och lokalt på den berörda orten i till exempel biblioteket. Samrådsmöte anordnas där berörda bjuds in för att ta del av förslaget och komma med synpunkter. Normal samrådstid är ca 2 månader.

Samrådsredogörelse

De synpunkter som framförts under samrådstiden sammanställs i en samrådsredogörelse. Förslaget bearbetas därefter med utgångspunkt från inkomna synpunkter och godkänns sedan av bygg- och miljönämnden utskott Gislaved.

Granskning

I detta skede ställer kommunen ut detaljplanen så som den är tänkt att genomföras. Detaljplanen sänds ut till berörda för granskning och meddelas i lokala dagstidningar. Granskningstiden är ca 3 veckor och under den tiden kan alla som har synpunkter framföra dessa skriftligen till kommunen. Synpunkterna redovisas i ett granskningsutlåtande som utgör ett underlag för bygg- och miljönämnden utskott Gislaved godkännande av detaljplanen.

Antagande

Planförslaget antas antingen av bygg- och miljönämnden utskott Gislaved Öppnas i nytt fönster. eller kommunfullmäktige Öppnas i nytt fönster.. Antagandet anslås på kommunens anslagstavla.

Överklagande

De som senast under granskningstiden lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda, underrättas per brev. Då har man 3 veckor på sig att överklaga kommunens beslut.

Laga kraft

Om ingen överklagar får planen laga kraft 3 veckor efter antagandet. Detta meddelas med annons i lokala dagstidningar.

Sidan uppdaterades senast: