Del av Åtterås 19:42 "Skruvgatan" i Smålandsstenar

Planens syfte och huvuddrag

Planen upprättades för att möjliggöra att mark som var planlagd för park, plantering eller naturmark ska planläggas som kvartersmark. Marken sträcker sig utefter Skruvgatan. Delar av planområdet är ianspråktaget som gräsmattor, parkerings- och lastningsytor m.m. Förändringen medför att fastighetsbildning med berörda fastighetsägare utmed gatan kommer att genomföras. Enligt gällande gång- och cykelvägsplan ska gång-och cykelväg anordnas utefter Skruvgatan. På en kortare stäcka i anslutning till väg 26 är gång -och cykelvägen redan byggd. Gång- och cykelvägen planläggs därför utefter norra sidan av gatan för att anpassas befintlig anläggning.

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 25 mars 2011.

Planbeskrivning Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades senast: