Reftele torg, del av fastigheten Ölmestad 7:13 med flera i Reftele

Planens syfte och huvuddrag

Planens syfte är att möjliggöra en utbyggnad av torget genom att kvartersmark med handelsändamål blir allmän platsmark.

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 2 januari 2015.

Planbeskrivning Reftele torg Pdf, 5.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Reftele torg Pdf, 104.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Sidan uppdaterades senast: