Plankarta för detaljplan, Uvekull 5.1 i Smålandsstenar

Detaljplan för              UVEKULL 5:1 m.fl. inom västra industriområdet  i Smålandsstenar

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att skapa en flexiblare framtidsplanering med möjligheter att utveckla den industriella verksamheten samt möjliggöra en långsiktigt säkrare trafiksituation med minskade risker inom bostadskvarteren mellan väg 26 och Västra industriområdet. En ny detaljplan ska skapa en tydligare avgränsning med ett funktionellt skydd mellan industrikvarter och närliggande bostadsområden. Planen ger möjlighet att förbättra aspekter avseende risk-, hälso- och miljöfrågor.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 14 juni 2021. Förslaget har överklagats och har sänts till Mark- och miljödomstolen för prövning.


Sidan uppdaterades senast: