Plankarta granskning- detaljplan för Göta 2 i Gislaved

detaljplan för Göta 2 M.FL. i Gislaved - Weland

Planens syfte och huvuddrag

Förslagets syfte är att pröva om det är rimligt att utöka och uppdatera nuvarande användning för fastigheten Göta 2. Området i anslutning till Weland Industricenter AB är idag planlagd för industriändamål. Förslagets avsikt är att pröva rimligheten i att exploatera samt pröva ytterligare användningsområden för hela fastigheten. I granskningsförslaget inkluderas även kommunal mark söder om fastigheten Göta 2.

Granskningstiden för detaljplanen är 12 mars - 30 april 2021

Under tiden finns planförslaget utställt i receptionen på kommunhuset i Gislaved.

Eventuella synpunkter på förslaget ska skickas till:

Gislaveds kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved

kommunen@gislaved.se

Senast den 30 april 2021 ska synpunkterna vara förvaltningen tillhanda.

Planhandlingar

PlanbeskrivningPDF

PlankartaPDF

SamrådsredogörelsePDF

Utredningar

DagvattenutredningPDF

Marktenisk undersökningsrapportPDF

Geotekniskt PMPDF

GEOTEKNIK PM1PDF
GEOTEKNIK MURPDF
Kulturhistorisk karaktäriseringPDF

Rapport kompletterande miljöteknisk undesökningPDF
Bilaga 1PDF
Bilaga 2PDF
Bilaga 3PDF
Bilaga 4PDF


Sidan uppdaterades senast: