Plankarta granskning- detaljplan för Göta 2 i Gislaved

detaljplan för Göta 2 M.FL. i Gislaved - Weland

Planens syfte och huvuddrag

Förslagets syfte är att pröva om det är rimligt att utöka och uppdatera nuvarande användning för fastigheten Göta 2. Området i anslutning till Weland Industricenter AB är idag planlagd för industriändamål. Förslagets avsikt är att pröva rimligheten i att exploatera samt pröva ytterligare användningsområden för hela fastigheten. I granskningsförslaget inkluderas även kommunal mark söder om fastigheten Göta 2.

Granskningstiden för detaljplanen är 12 mars - 30 april 2021

Under tiden finns planförslaget utställt i receptionen på kommunhuset i Gislaved.

Eventuella synpunkter på förslaget ska skickas till:

Gislaveds kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved

kommunen@gislaved.se

Senast den 30 april 2021 ska synpunkterna vara förvaltningen tillhanda.

Planhandlingar

Planbeskrivning Pdf, 8.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsredogörelse Pdf, 254 kB, öppnas i nytt fönster.

Utredningar

Dagvattenutredning Pdf, 571.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Marktenisk undersökningsrapport Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Geotekniskt PM Pdf, 464.1 kB, öppnas i nytt fönster.

GEOTEKNIK PM1 Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.
GEOTEKNIK MUR Pdf, 12.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Kulturhistorisk karaktärisering Pdf, 13.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Rapport kompletterande miljöteknisk undesökning Pdf, 645.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 1 Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 2 Pdf, 43.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 3 Pdf, 393.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 4 Pdf, 539.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Sidan uppdaterades senast: