Sanering av PCB

PCB är inte ett ämne utan omfattar en grupp om mer än 200 ämnen med liknande kemisk struktur. Förkortningen PCB står för polyklorerade bifenyler vilket är två sammanlänkade bensenringar som har klorerats i varierande grad.

Miljödepartementets förordning (2007:19) om PCB m.m. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ställer bl.a. krav på inventering och sanering av PCB (en- och tvåbostadshus undantagna). Alla fastigheter uppförda eller renoverade under åren 1956—1973 ska utföra och redovisa inventeringarna. Om provtagning visar halter över 500 ppm (500 mg/kg) blir sanering aktuell.

Var finns PCB?

PCB användes för olika tillämpningar i byggsektorn under tiden 1956—1973.

Det användes som mjukgörare i fogmassor, i förseglingsmassan i isolerglas och i golvmassor (särskilt till halkskyddade golv, acrydurgolv). Det användes också i kondensatorer och elkablar. Arochlor, Chlophen och Kanechlor är exempel på varunamn som ger en fingervisning om att PCB finns närvarande. 

 

Hur påverkas människor och miljön av PCB?

PCB:s effekter i miljön uppmärksammades på 1960-talet. Då PCB kommer ut i miljön stannar det kvar under lång tid och innebär risker för både djur och människor. PCB är fettlösligt och extremt svårnedbrytbart. Det innebär att PCB anrikas det vill säga koncentrationerna ökar uppåt i näringskedjorna.

PCB, polyklorerade bifenyler, är ett konstgjort ämne och ett av de farligaste miljögifter vi känner till. Det är inte ett ämne utan en grupp av 209 föreningar med liknande kemisk struktur. Det gemensamma är den kemiska grundstrukturen med två sammanlänkade bensenringar där en eller flera väteatomer bytts ut till kloratomer. Förenklat kan sägas att ju fler kloratomer desto mer "tröga" och stabila är ämnena. Giftigheten för djur och människor ökar med antalet kloratomer. Kemiskt påminner PCB om dioxiner vilka också tillhör gruppen de farligaste miljögifterna vi känner till.

PCB kommer in i djur och människor genom födan, via lungorna från luften, foster kan få PCB från modern genom navelsträngsblodet och PCB förekommer även i modersmjölk.

PCB bedöms kunna påverka människors hälsa genom försvagat immunförsvar, störa hormon- och enzymbalansen i kroppen, ökad cancerfrekvens och påverka centrala nervsystemet.

Halterna av PCB i miljön och i människor har i dag sjunkit till runt en fjärdedel av de halter som mättes kring 1970, men är fortfarande för höga. PCB avges långsamt från t.ex. fogmassor till luft och mark och sprids sedan vidare ut i miljön. Fogmassor förorenar intilliggande byggnadsdelar vilket medför saneringskrav vid rivning.

PCB kommer ut i miljön genom felaktig hantering vid rivning eller utbyte av produkter med PCB, t.ex. genom läckage från en byggtipp eller otillåten förbränning med mera. Det är viktigt att söka och avlägsna källor till PCB-spridning i våra byggnader, så att halterna i den omgivande miljön kan fortsätta att sjunka. PCB i vattnet är ett av de vattendirektivsämnen som de närmsta åren kommer att kontrolleras i ett antal vattendrag till Vättern. Detta görs för att källorna till de höga halterna av PCB i fisk i södra Vättern ska kunna spåras.

Vad är fastighetsägarens ansvar?

Fastighetsägaren är ansvarig för att utreda om PCB förekommer i byggnader på dennes fastighet. För att genomföra detta ska fastighetsägaren följa tre steg.

1. Utför inventering med nödvändiga provtagningar

Inventeringen kan genomföras med egen kompetens eller med hjälp av en konsult. Personen som utför provtagningarna ska ha behörighet.

2. Redovisa inventeringen till bygg- och miljöförvaltningen

Redovisa resultatet av inventeringen Pdf, 196 kB, öppnas i nytt fönster. till bygg- och miljöförvaltningen oberoende av om PCB påträffats eller inte. Vid halter som medför omedelbar sanering bifogas även en handlingsplan.Vid halter som uppgår till 500 mg/kg eller mer krävs omedelbar sanering. Vid lägre halter kan sanering genomföras i samband med renovering eller rivning.

3. Sanering

 • Eventuellt sker samråd med bygg- och miljöförvaltningen med anledning av inventeringsresultat och handlingsplan.
 • Vid upphandling av sanering är det viktigt att kontrollera att de personer som ska genomföra saneringen har behörighet.

Försiktighetsmått vid sanering

Bygg- och miljöförvaltningen granskar anmälan och svarar på den, eventuellt med ett beslut om försiktighetsmått som ska iakttas vid saneringen.

Se till att saneringsföretaget tar del av bygg- och miljöförvaltningens svar på anmälan och följer försiktighetsmåtten i beslutet vid saneringen.

Bygg- och miljöförvaltningen genomför eventuellt inspektioner vid saneringen.

Sammanställ slutrapport och redovisa den till bygg-och miljöförvaltningen.

Slutrapporten ska innehålla uppgifter om vem som utfört saneringen, saneringsmetod, sanerad mängd, hur det tagits om hand, transportdokument, kvittblivningskvitto, med mera.

Hur ska en inventering gå till?

Praktiska tips vid inventering

 • Byggnadstekniskt kunnig person är oftast bäst lämpad för att genomföra inventeringen.
 • Det är bra om inventeringen utförs av eller tillsammans med någon som är ansvarig för fastigheten, till exempel fastighetsskötaren.
 • Studera bygghandlingar, ritningar med mera om de finns tillgängliga.
 • Gå runt byggnaden och sök efter fogmassor mellan fasad och dörrar och fönster, mellan element, mellan olika material, vid balkonger, i naturstensfasader. Notera var fogmassor finns, längd i löpmeter, utseende.
 • Gör en summerande bedömning av totalmängden i byggnaden, om det finns fogmassor av olika utseende och om det var knutet till speciella lägen etcetra.
 • Notera om sandlådor och/eller trädgårdsland finns inom 50 m från byggnaden och i så fall var.
 • Notera var det är aktuellt med provtagning av fogar. Provtagningsresultatet biläggs till inventeringen.

Provtagning fog- och golvmassor

För att få veta om fog- eller golvmassan innehåller PCB måste prover skäras ut och skickas till laboratorium för analys. Stor noggrannhet när det gäller renhet krävs vid provtagningen, så att inte PCB från ett prov smittar till nästa. Dokumentera noga (till exempel på en ritning) var proverna tagits och vilka halter de innehöll. Dokumentera även om det inte finns PCB.

 • Byggnader som innehåller mer än 500 mg/kg (500 ppm = 0,05 viktsprocent) PCB i fog- eller golvmassa ska saneras.
 • Byggnader som innehåller 50-500 ppm ska saneras innan byggnads- eller rivningsåtgärd.
 • Vid halter under 50 ppm krävs inga åtgärder.

Märkning av PCB-haltiga kondensatorer och isolerrutor

Oljekondensatorer som innehåller eller misstänks innehålla PCB bör märkas med etiketter, så att de tas om hand till exempel vid reparation eller utbyte av kondensatorn. Detsamma gäller PCB-haltiga rutor, är de hela kan de behållas, men ska förtecknas och märkas så att de hanteras rätt vid utbyte eller rivning. Etiketter för att märka upp kondensatorer och isolerrutor kan beställas hos Stena Recycling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

En handlingsplan bör innehålla:

 • En beskrivning av var PCB förekommer och bedömda mängder PCB.
 • Tidsplan för sanering av fogmassor och golvmassor med PCB.
 • Tider som ev. bestämts för att ta bort isolerrutor respektive kondensatorer med PCB.

Efter ev. samråd med bygg- och miljöförvaltningen ska fastighetsägaren göra en mer detaljerad tidplan samt en kostnadsbedömning för sanering. Sanering kan eventuellt göras i samband med andra närliggande arbeten i byggnaden för att minska kostnaden.

Hur ska sanering av PCB gå till?

Sanering av byggnadsdelar som innehåller PCB omfattas av miljöbalkens hänsynsregler. Fastighetsägaren har ansvar för att saneringen genomförs på bästa sätt med hänsyn till miljön och människors hälsa.

Ett råd till fastighetsägare inför upphandling är att anlita fogentreprenörer som arbetar enligt branschföreningen SFR:s rekommenderade metoder vid sanering. Fråga också efter referenser från tidigare saneringsarbeten. Hjälpmedel inför inventering, sanering och rivning finns på Miljökonsultgruppen i Stockholms hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Saneringsplan

Saneringsplan ska redovisas för varje fastighet och byggnad. Planen bör innehålla en beskrivning av den saneringsmetod som kommer att användas, de försiktighetsmått som planeras göras vid saneringen och tidplan.

Följande försiktighetsmått bör iakttas vid sanering:

 • Sanering av PCB ska göras av kompetent saneringsfirma
 • Hyresgäster ska informeras om saneringen
 • En kraftig dammsugare avsedd för ändamålet ska användas för att förhindra spridning av PCB-haltigt damm
 • Spill vid saneringen ska avlägsnas efter varje arbetsdag och lämnas som farligt avfall
 • Marken intill byggnaden ska skyddas genom täckning
 • Fönster och ventilationsöppningar ska skyddas och vara förseglade under saneringen
 • Balkonger ska inte vara tillgängliga under saneringen

Kontrollplan

En sanering som sprider PCB är sämre än ingen sanering alls. Gör en egen kontrollplan för att kontrollera att hela saneringsarbetet blir genomfört med god kvalitet. Gör kontroller av saneringsarbetet på plats. Begär redovisning av saneringsföretagets egenkontroll och av avfallsmängder och transportdokument. Kontrollera att transportör som anlitas har tillstånd från länsstyrelsen för transport av PCB-haltigt avfall. Tillstånd behövs även för mellanlagring av farligt avfall.

Vid en rivning av en byggnad ska en ansökan om rivningslov Pdf, 185.6 kB, öppnas i nytt fönster. lämnas till bygg- och miljöförvlatningen innan rivningen kan genomföras. En rivningsplan ska vara baserad på en materialinventering som gjorts för att identifiera t.ex. ämnen och produkter som är farligt avfall. Gör alltid en materialinventering innan rivning oavsett om bygg- och miljöförvaltningen kräver rivningsplan eller inte. Vid rivning måste man ta bort det material som sitter intill PCB-fogen, eftersom PCB kan ha vandrat in i angränsande material. Även om fogen tidigare har sanerats, ska angränsande material tas bort. Det förorenade materialet ska hanteras som farligt avfall.

Saneringsmetod

De saneringsmetoder som användas är skärning med kniv, slipning och dammsugning. Fogmassan skärs bort med en motordriven vibrerande kniv som är utrustad med olika typer av knivblad. Fogen ska skäras ut så att minsta möjliga mängd fogmassa lämnas kvar. Spårsågning/ spårfräsning kan vara lämplig metod vid arbete i lättbetong.

Efter att fogmassan har skurits bort kan man göra rent fogsidorna genom slipning. Ca 2 mm av materialet bör slipas bort så att all synlig fogmassa tas bort. Vinkelslip kan användas vid lätt åtkomliga fogar och bilning/slipstift vid mer svåråtkomliga t ex invändiga hörn. Vid alla arbetsmoment med maskiner bör en effektiv uppsamling av damm ske för att minska spridning av PCB till omgivningen.

Farligt avfall

Allt avfall i samband med sanering av PCB är farligt avfall och ska samlas upp i slutet emballage med tydlig märkning om att innehållet är förorenat med PCB. Allt PCB-haltigt material/avfall är farligt avfall och ska förvaras skilt från annat avfall. Även oljekondensatorer utan PCB är farligt avfall. El-avfall ska lämnas i sin helhet utan ingrepp i de elektriska komponenterna till förbehandling på godkänd förbehandlingsanläggning.

Sidan uppdaterades senast: