Utbyggnad av Skomakargärdet

Den 25:e maj 2021 vann den nya detaljplanen vid namn Skomakargärdet etapp 2 laga kraft. Tekniska förvaltningen, Gislaveds kommun, kommer under större delen av år 2022 arbeta där.

Störningar under projektets gång kan förekomma i form av att vattnet tidvis är stängt. Fastigheter som berörs av vattenavstängningar kommer bli informerade i förväg innan vattnet stängs av. Detta gäller för bostäderna som är belägna i närheten av projektet.

Syftet med detaljplanen

Syftet med projektet är att möjliggöra bebyggelse av villor och flerbostadshus. Detaljplanens intention är att bebyggelsen skall vara låg och bestå av bostäder som tillåter en maximal byggnadshöjd av sex meter, vilket i praktiken innebär att två våningar kan utföras för byggnaderna. Bostäderna kommer till största delen att bestå av villor men även av flerbostadshus i form av marklägenheter, rad- och parhus kan tillkomma inom delar av planområdet.

Bild 1. Plankarta med fastighetsindelning över
Skomakargärdet etapp 2

Bild 1. Plankarta med fastighetsindelning över Skomakargärdet etapp 2

Första spadtaget

Den 10:e januari togs första spadtaget vid ”Lyckan” och det man började med var att göra iordning en temporär väg för byggtrafiken till/från arbetsområdet. Arbetsgruppen kommer att ha området ”Lyckan” som startområde för att sedan arbeta sig upp mot Norra Hagalundsgatan via Gamla Nissastigen. se Bild 2. Den här etappen beräknas hålla på fram till maj-månad. Det som kommer göras på den avsedda sträckan är att man kommer anlägga vatten- och avloppsledningar.

Bild 2.
Cirkeln visar vart man tog första spadtaget och pilarna visar hur man kommer
arbeta mot Norra Hagalundsgatan.

Bild 2. Cirkeln visar vart man tog första spadtaget och pilarna visar hur man kommer arbeta mot Norra Hagalundsgatan.

Bild 3.
Platsen där man tog första spadtaget, datum: 2022-01-21.

Bild 3. Platsen där man tog första spadtaget, datum: 2022-01-21.

Bild 4.
Sträckning av den nya gatan vid namn "Lyckegatan", datum: 2022-01-21.

Bild 4. Sträckning av den nya gatan vid namn "Lyckegatan", datum: 2022-01-21.

Bild 5.
Temporära vägen för byggtrafik, datum: 2022-01-21. 

Bild 5. Temporära vägen för byggtrafik, datum: 2022-01-21.

Bild 6.
Utsikt över området från Gamla Nissastigen, datum: 2022-01-21. 

Bild 6. Utsikt över området från Gamla Nissastigen, datum: 2022-01-21.

Uppdatering februari 2022

Arbetsgruppen har hittills installerat två stycken nedstigningsbrunnar, tre ventiler och ca 60 meter vatten och avloppsledningar. Arbetet har gått framåt, däremot har det uppstått problem i form av att grundvattennivån har varit för hög vilket har resulterat i svårigheter att lägga ner ledningarna.

Nedanstående bilder visare hur det ser ut på arbetsplatsen

Bild 7. Den heldragna linjen markerar ledningarna som
är lagda. Den prickiga linjen markerar vart ledningarna kommer läggas.

Bild 7. Den heldragna linjen markerar ledningarna som är lagda. Den prickiga linjen markerar vart ledningarna kommer läggas.

Bild 8.
Arbete pågår på Lyckegatan, datum: 2022-02-16.

Bild 8. Arbete pågår på Lyckegatan, datum: 2022-02-16.

Bild 9.
Lyckegatan, datum 2022-02-16

Bild 9. Lyckegatan, datum 2022-02-16

Bild 10.
Nedlagda ledningar i Lyckegatan, datum: 2022-02-16.

Bild 10. Nedlagda ledningar i Lyckegatan, datum: 2022-02-16.

Uppdatering mars 2022

Nedläggningen av vattenledningar går framåt och Lyckegatan börjar få sin form. Besväret med ovidkommande vatten som arbetsgruppen har haft tidigare har blivit mindre då det har varit kallare väder. I närheten av Gamla Nissastigen har man påträffat berg vilket var även förväntat, se bild 14. Med hänsyn till det kommer det bli sprängning i området under dem kommande dagarna.

Nedanstående bilder visar hur det ser ut på arbetsplatsen.

Bild 11. Den heldragna linjen markerar ledningarna som är lagda. Den prickiga linjen markerar vart ledningarna kommer läggas. 

Bild 11. Den heldragna linjen markerar ledningarna som är lagda. Den prickiga linjen markerar vart ledningarna kommer läggas.

Bild 12.
Lyckegatan sedd från Gamla Nissastigen, datum: 2022-03-09. 

Bild 12. Lyckegatan sedd från Gamla Nissastigen, datum: 2022-03-09.

Bild 13.
Lyckegatan, datum: 2022-03-09.

Bild 13. Lyckegatan, datum: 2022-03-09.

Bild 14.
Nedlagda brunnar och ledningar i Lyckegatan i närheten av Gamla Nissastigen.
Här har man påträffat berg, datum: 2022-03-09. 

Bild 14. Nedlagda brunnar och ledningar i Lyckegatan i närheten av Gamla Nissastigen. Här har man påträffat berg, datum: 2022-03-09.

Bild 15.
Nedlagda brunnar och VA-ledningar i Lyckegatan, datum: 2022-03-09. 

Bild 15. Nedlagda brunnar och VA-ledningar i Lyckegatan, datum: 2022-03-09.

Uppdatering april 2022

Nedläggningen av vattenledningar har gått lite långsammare under den senaste perioden på grund av berg och djupa schakt. Arbetsgruppen ser att takten kommer öka med hänsyn till att det inte kommer förekomma mer berg och att schakten inte blir lika djupa.

Nedanstående bilder visar hur det ser ut på arbetsplatsen.

Bild 16. Den
heldragna linjen markerar ledningarna som är lagda. Den prickiga linjen
markerar vart ledningarna kommer läggas. 

Bild 16. Den heldragna linjen markerar ledningarna som är lagda. Den prickiga linjen markerar vart ledningarna kommer läggas.

Bild 17. Ny gång- och
cykelväg längs med Gamla Nissastigen, datum 2022-04-21.

Bild 17. Ny gång- och cykelväg längs med Gamla Nissastigen, datum 2022-04-21.

Bild 18. Gamla
Nissastigen i anslutning med Odlargränd, datum: 2022-04-21.

Bild 18. Gamla Nissastigen i anslutning med Odlargränd, datum: 2022-04-21.

Bild 19. Gamla
Nissastigen i anslutning med Odlargränd, datum: 2022-04-21.

Bild 19. Gamla Nissastigen i anslutning med Odlargränd, datum: 2022-04-21.

Bild 20. Området Odlaren
sedd från Gamla Nissastigen, datum: 2022-04-21.

Bild 20. Området Odlaren sedd från Gamla Nissastigen, datum: 2022-04-21.

Sidan uppdaterades senast: