Bild som förklarar regelverket kring komplementbyggnad/attefall

Attefallsåtgärder

Attefallsåtgärderna utgörs av:

 • Komplementbyggnad eller komplementbostadshus (max 30 kvm)
 • Tillbyggnad (max 15 kvm)
 • Takkupor (totalt 2 stycken)
 • Inreda ytterligare en lägenhet i ett enbostadshus.

Glöm inte att det krävs en anmälan vid attefallsåtgärder även om det inte kräver bygglov.

Bygg- och miljönämnden Gislaved - Tranemo ska pröva om byggnationen innebär en lämplig lokalisering, om den får en lämplig placering och utformning och om kraven på de tekniska egenskaperna uppfylls innan nämnden kan lämna ett startbesked. Bygg- och miljönämnden Gislaved - Tranemo ska i sin prövning ta hänsyn till exempelvis människors hälsa, markförhållanden, tillgänglighet, risk för brandspridning och eventuell betydande olägenhet för omgivningen.

För attefallsåtgärderna gäller inget krav på kontrollansvarig person. Tekniskt samråd behövs inte om bygg- och miljönämnden Gislaved - Tranemo inte beslutar annat. Åtgärderna får byggas i strid med bestämmelser i gällande detaljplan.

Om du inte gör anmälan kan en sanktionsavgift tas ut. Sanktionsavgiften kan uppgå till flera tio tusentals kronor beroende på åtgärd.

Tänk på att det kan krävas andra tillstånd även om det inte krävs bygglov, till exempel strandskyddsdispens.

Du behöver alltid betala en avgift för anmälan av "Attefallsåtgärder". Hur hög avgiften blir varierar beroende på vilken/vilka åtgärder anmälan gäller. Därutöver kan det bland annat tillkomma en avgift för dispens från strandskydd och eventuellt för tillstånd/ändring av enskilt avlopp.

Kontakta bygg- och miljöförvaltningen om du har några funderingar.

Eller läs mer på boverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Komplementbyggnad

Tillsammans med anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd ska minst följande handlingar lämnas in om du vill uppföra en komplementbyggnad

 1. Situationsplan/förenklad nybyggnadskarta 
 2. Plan- och fasadritningar.

För att bygg- och miljönämnden ska kunna lämna ett startbesked krävs att följande punkter är uppfyllda:

 • Komplementbyggnaden får max ha en byggnadsarea¹ på 30 kvadratmeter.
 • Komplementbostadshus får max ha en byggnadsarea på 30 kvadratmeter.
 • Byggnaden får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter, om inte berörd granne ger sitt medgivande till något annat. Mot allmän platsmark är det alltid bygglov som gäller om byggnaden står närmare än 4,5 meter.
 • Den maximalt tillåtna nockhöjden är 4 meter över medelmarknivå.
 • Byggnaden får inte placeras närmare en järnväg än 30 meter.
 • Byggnaden får inte uppföras i historiskt-, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt värdefulla miljöer.
 • Byggnaden får inte uppföras inom försvarets påverkansområde.
 • Byggnaden får ha källare.
 • Komplementbyggnaden kan utformas som exempelvis ett förråd eller garage.
 • Byggnaden ska uppfylla kraven i Boverkets Byggregler (BBR) beträffande tillgänglighet och lämplighet för sitt ändamål.
 • Brandkraven i BBR skall uppfyllas.

¹Byggnadsarea= den utvändiga yta som byggnaden tar upp på marken

Tillbyggnad

På ditt befintliga bostadshus får du uppföra en tillbyggnad, med en bruttoarea² på max 15 kvadratmeter, utan bygglov. Dock krävs tillstånd, vilket behandlas i en så kallad anmälan. Tillsammans med anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd ska minst följande handlingar lämnas in:

 1. Situationsplan/förenklad nybyggnadskarta
 2. Plan- och fasadritningar.

För att bygg- och miljönämnden ska kunna lämna startbesked krävs att följande punkter är uppfyllda:

 • Byggnaden får bli högst 7,5 kvadratmeter per våning om tillbyggnaden görs i två våningar.
 • Byggnaden får inte vara högre än huvudbyggnadens nock.
 • Byggnaden får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter om inte berörd granne ger sitt medgivande till det. Mot allmän platsmark är det alltid bygglov som gäller om byggnaden står närmare än 4,5 meter.
 • ²Bruttoarea= den totala utvändiga ytan i byggnadens samtliga plan.

Takkupor

Du får bygga två takkupor utan bygglov. Om du redan har en takkupa får du bara bygga ytterligare en. Takkuporna får endast täcka halva takfallet. För att få bygga takkupor krävs tillstånd.

För att bygg- och miljönämnden ska kunna besluta om startbesked krävs att följande är uppfyllda:

 • Åtgärden får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen.
 • För takkupor, där inte ingrepp i den bärande konstruktionen görs, behövs det inte göras någon anmälan.
 • Byggherren är skyldig att följa samhällets krav, till exempel i fråga om brandskydd och utrymning.

Inreda ytterligare en lägenhet

Du får  inreda ytterligare en lägenhet i ett en-bostadshus, utan bygglov, men det krävs tillstånd vilket behandlas i en så kallad anmälan. Tillsammans med anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd ska minst följande handlingar lämnas in:

 1. Situationsplan/förenklad nybyggnadskarta
 2. Plan- och fasadritningar.

För att bygg- och miljönämnden ska kunna meddela startbesked krävs att följande punkter är uppfyllda:

 • Åtgärden får inte strida mot föreskrifter i detaljplanen.
 • Åtgärden får inte utföras i historiskt-, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt värdefulla miljöer.
 • Åtgärden får inte ske i anslutning till flygplats eller övnings- och skjutfält som är av intresse för försvaret.
 • Åtgärden får inte ske i en komplementbostadsbyggnad som uppförts som en "attefallsåtgärd" utan bygglov.

Sidan uppdaterades senast: