Brandskydd och sotning

Brandskydd

Gislaveds kommun genom räddningstjänsten är väldigt mån av att du som privatperson och företagare har ett riktigt bra brandskydd. Vi vill också vara med och bidra att du får en säkrare vardag, få förståelse för vårt arbete och kan se eventuella risker så att bränder inte uppstår.

Sotning

En stor del av alla bostadsbränder är relaterade till skorstenar och eldstäder. Sotning innebär att brännbara sotbeläggningar tas bort, vilket minskar risken för skorstensbrand och skadorna vid en skorstensbrand minimeras. Sotning är en viktig del i att förebygga bränder i bostäder.

Kommunen är ansvarig för att sotningsverksamheten bedrivs enligt bestämmelser i Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778). I lagen anges bland annat att en kommun ska ansvara för att rengöring (sotning) utförs, samt att eldstäder brandskyddskontrolleras. Kommunen bestämmer hur ofta sotning skall ske samt hur sotningen organiseras och utförs.

Lagen ger också kommunen möjlighet att bevilja att fastighetsägaren själv utför sotningen. Detta under förutsättningen att det kan ske på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Sidan uppdaterades senast: